Op Leren.nl vind je online cursussen en links naar duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

Wat wil jij leren?
Highlights
an image

Irene Droppert
Nederlands -
Modern Grieks
Vlaardingen-Nederland

Een telwoord geeft een nummer, volgorde, grootte of hoeveelheid weer.

Telwoorden kunnen geclassificeerd worden als:

 • hooftelwoord, zoals een, twee, drie
 • rangtelwoord, zoals eerste, tweede, derde
 • * vermenigvuldiging, zoals enkel, dubbel, driedubbel
 • ** relatief (in de betekenis van verhoudingsgewijs), zoals tweevoudig en drievoudig
 • *** collectief, zoals een groep van twee of drie
getal symbool° hoofdtelwoord rangtelwoord
1 α' ένας πρώτος
2 β' δύο/δυο δεύτερος
3 γ' τρεις τρίτος
4 δ' τέσσερις τέταρτος
5 ε' πέντε πέμπτος
6 ς'/στ' έξι έκτος
7 ζ' επτά/εφτά έβδομος
8 η' οκτώ/οχτώ όγδοος
9 θ' εννέα/εννιά ένατος
10 ι' δέκα δέκατος
11 ια' ένδεκα/έντεκα ενδέκατος
12 ιβ' δώδεκα δωδέκατος
13 ιγ' δεκατρείς δέκατος τρίτος
14 ιδ' δεκατέσσερις δέκατος τέταρτος
15 ιε' δεκαπέντε δέκατος πέμπτος
16 ις'/ιστ' δεκαέξι/δεκαξι δέκατος έκτος
17 ιζ' δεκαεπτά/δεκαεγτά δέκατος έβδομος
18 ιη' δεκταοκτώ/δεκταοχτώ δέκατος όγδοος
19 ιθ' δεκαεννέα/δεκαεννιά δέκατος ένατος
20 κ' εικοσι εικοστός
21 κα' είκοσι ένας εικοστός πρώτος
22 κβ' είκοσι δύο εικοστός δεύτερος
23 κγ' είκοσι τρεις εικοστός τρίτος
24 κδ' είκοσι τέσσερις εικοστός τέταρτος
25 κε' είκοσι πέντε εικοστός πέμπτος
30 λ' τριάντα τριακοστός
31 λα' τριάντα ένας τριακοστός πρώτος
32 λβ' τριάντα δύο τριακοστός δεύτερος
33 λγ' τριάντα τρεις τριακοστός τρίτος
34 λδ' τριάντα τέσσερις τριακοστός τέταρτος
40 μ' σαράντα ένας τεσσερακοστός
41 μα' σαράντα τεσσερακοστός πρώτος
42 μβ' σαράντα δύο τεσσερακοστός δεύτερος
43 μγ' σαράντα τρεις τεσσερακοστός τρίτος
50 ν' πενήντα πεντηκοστός
51 να' πενήντα ένας πεντηκοστός πρώτος
52 νβ' πενήντα δύο πεντηκοστός δεύτερος
60 ξ εξήντα εξηκοστός
61 ξα' εξήντα ένας εξηκοστός πρώτος
70 ο' εβδομήντα εβδομηκοστός
80 π' ογδόντα ογδοηκοστός
90 ϟ'/ϙ' ενενήντα ενενηκοστός
100 ρ' εκατόν/εκατό εκατοστός
101 ρα' εκατόν ένας εκακοστός πρώτος
200 ο' διακόσιοι διακοσιοστός
300 τ' τριακόσιοι/τρακόσιοι τριακοσιοστός
400 υ' τετρακόσιοι τετρακοσιοστός
500 φ' πεντακόσιοι πεντακοσιοστός
600 χ' εξακόσιοι εξακοσιοστός
700 ψ' επτακόσιοι/εφτακόσιοι επτακοσιοστός
800 ω' οκτακόσιοι/οχτακόσιοι οκτακοσιοστός/οχτακοσιοστός
900 ϡ' εννιακόσιοι εννιακοσιοστός
1.000 ‚α χίλιοι χιλιοστός
2.000 ‚β δύο χιλιάδες δισχιλιοστός
3.000 ‚γ τρεις χιλιάδες τρισχιλιοστός
10.000 ‚ι δέκα χιλιάδες δεκακισχιλιοστός
100.000 ‚ρ εκατό χιλιάδες εκατοντακισχιλιοστός
1.000.000 ένα εκατομμύριο εκατομμυριοστός
1.000.000.000 ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμυριοστός
1.000.000.000.000 ένα τρισεκατομμύριο τρισεκατομμυριοστός

° De tweede kolom geeft het Griekse alfabetische systeem weer van de getallen. Tot 999 worden deze alfabetische symbolen gevolgd door een accent aigu, daarna vanaf 1.000 worden ze voorafgegaan door hetzelfde accent maar dan in subschrift.

Nul is het onzijdige zelfstandig naamwoord «μηδέν» voor de 1ste en de 4de naamval, met als 2de naamval «μηδενός»:

 • τρεις βαθμοί κάτω από το μηδέν - drie graden onder nul
 • του έβαλα μηδέν - ik gaf hem een nul (school)

Als met de nul het symbool «0» wordt bedoeld dan wordt het onzijdige «μηδενικό» gebruikt:

 • τρία μηδενικά - drie nullen

Op het tweelettergrepige «δύο» wordt meer de nadruk gelegd dan op «δυο» dat als een lettergreep wordt uitgesproken en vaak gebruikt wordt in de gewone spreektaal.

De getallen 7, 17 en 700 die met de medeklinkers «-φτ» een tweede combinatie hebben, evenals 8, 18 en 800 met «-χτ». Deze combinaties worden gebruikt in de gewone spreektaal. In de formele geschreven taalstijl worden de «-πτ» en «-κτ» combinaties gebruikt.

Bij het tellen worden de verbuigbare hoofdtelwoorden in hun onzijdige vormen gebruikt bv.: «'ενα», «δύο», «τρία», «τέσσερα», «διακόσια», ...«χίλια».

De hoofdtelwoorden tot 20 bestaan uit één woord. Vanaf 21 worden de tientallen en honderdtallen, zoals 23, 24, 101, 102, 214 etc. als gescheiden woorden geschreven. De honderdtallen zoals 100, 200, 300 etc. zijn enkele woorden, waarvoor in de spreektaal in alle geslachten nog een speciale vorm is, waarbij de «-ι» wordt weggelaten, dus «διακόσοι» i.p.v. «διακόσιοι», «τρακόσοι» i.p.v. «τριακόσιοι» en «τετρακόσοι» i.p.v. «τετρακόσιοι»

De hoofdtelwoorden kunnen in drie categorieën verdeeld worden:

 • a) onverbuigbare hoofdtelwoorden
 • b) verbuigbare hoofdtelwoorden
 • c) hoofdtelwoorden die zich als zelfstandig naamwoord gedragen
Voorbeelden a)
ελληνικά ολλανδικά
οι έξι άντρες (1ste nv. mnl.) de zes mannen
τις πέντε γυναίκες (4de nv. vrwl.) de vijf vrouwen
των δύο παιδιών (2de nv. onz.) van de twee kinderen
Voorbeelden b)
ένας άντρας een man
μια γυναίκα een vrouw
ενός παιδιού van een kind
χίλιες γυναίκες duizend vrouwen
χίλιοι άντρες duizend mannen
στους πεντακόσιους θαυμαστές tot vijfhonderd bewonderaars

De hoofdtelwoorden 1, 3 en 4, enkel gebruikt of in een combinatie die eindigt op een van deze telwoorden (behalve het onverbuigbare getal 11), evenals de honderdtallen, zoals 200, 300 etc. en 1.000, worden verbogen als bijvoegelijke naamwoorden volgens geslacht, enkel of meervoud en naamval van het zelfstandig naamwoord of ander onderdeel in de zin, waar ze bij horen.

1
naamvallen mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste ένας μία/μια ένα
2de ένος μιας ενός
4de ένα(ν) μία(ν)/μια(ν) ένα

Deze vormen zijn hetzelfde als van het onbepaalde lidwoord.

Het accent op «μία» en «μία(ν)» versterkt het feit of met een zelfstandig naamwoord een bepaald stuk bedoeld wordt of dat het als algemeen wordt beschouwd, bv.: «μία καρέκλα» - slechts één stoel en «μια καρέκλα» - welke stoel dan ook.

Een alternatieve vorm «μίας» wordt soms in de 2de naamval vrouwelijk gebruikt, maar dit geldt niet voor het onbepaalde lidwoord.

3
naamvallen mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste τρεις τρεις τρία
2de τριών τριών τριών
4de τρεις τρεις τρία

Alle telwoorden eindigend op een 3 worden op dezelfde wijze verbogen. Zoals eerder vermeld worden de getallen onder 20 aan elkaar geschreven «δεκατρείς» (met accent) en zijn 23, 33, etc. gescheiden woorden, «είκοσι τριες» en «τριάντα τρεις»

4
naamvallen mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste τέσσερις τέσσερις τέσσερα
2de τεσσάρων τεσσάρων τεσσάρων
4de τέσσερις τέσσερις τέσσερα

Al de telwoorden eindigend op een 4 worden op dezelfde wijze verbogen, «είκοσι τέσσερις» en «τριάντα τέσσερις»

200
naamvallen mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste διακόσιοι διακόσιες διακόσια
2de διακοσίων διακοσίων διακοσίων
4de διακόσιους * διακόσιες διακόσια

* Bij de 4de naamval mannelijk is nog een vorm waarbij het accent verschuift, «διακοσίους»

Alle afgeronde honderdtallen van één woord, incl. het hieronder verbogen getal 1.000 worden op deze manier verbogen.

1.000
naamvallen mannelijk vrouwelijk onzijdig
1ste χίλιοι χίλιες χίλια
2de χίλιων χίλιων χίλιων
4de χίλιους χίλιες χίλια

Voor het woord duizend in het meervoud wordt het vrouwelijke zelfstandig naamwoord «χιλιάδες» gebruikt.

Voorbeelden c)

Vanaf het getal 1.999 worden de duizendtallen voorafgegaan door de hoofdtelwoorden 2, 3, 4 etc. en gedragen ze zich als een zelfstandig naamwoord.

ελληνικά ολλανδικά
τριάντα μία χιλιάδες 31.000
δεκατρίων χιλιάδων 13.000 (in de 2de naamval)
ένα ποσόν τρίων χιλιάδων ευρώ de som van 3.000 euro's

De getallen «εκατομμύριο» - miljoen, «δισεκατομμύριο» - biljoen en «τρισεκατομμύριο» - triljoen zijn onzijdige zelfstandige naamwoorden, die worden vervoegd als de zelfstandige naamwoorden op «-ο».

τριάντα τέσσερα εκατομμύρια 34 miljoen
ένα ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυριών ευρώ de som van 14 miljoen euro's
είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τρία βιβλία 24.433 boeken
τετρακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσιοι ογδόντα τρεις άνθρωποι 442.483 mensen
ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι δεκατρείς κάτοικοι 1.354.413 inwoners

Als de rangtelwoorden, die het accent op de laatste lettergreep hebben, formeel gebruikt worden, vindt er vaak een verschuiving van het accent plaats naar de voorlaatste lettergreep, bv.: «η τετάρτη τάξη» - de vierde klas.

Het rangtelwoord «δεύτερος» heeft ook een alternatieve vrouwelijke vorm «δευτέρα», die uit de katharevousa komt.

De rangtelwoorden zijn verbuigbare bijvoegelijke naamwoorden op «–ος, -η, -ο», die samengaan met het zelfstandig naamwoord dat ze wijzigen.

Als de rangtelwoorden uit twee woorden bestaan worden de beiden woorden verbogen.

In de schrijftaal worden rangtelwoorden vaak op een speciale manier weergegeven:

 • ο 20ός αιώνας - de 20ste eeuw («εικοστός» is afgekort tot «20ός»)
 • του 33ου κεφαλαίου - van het 33ste hoofdstuk («τριακοστού τρίτου» is afgekort tot «33ου»)

Rangtelwoorden, vermenigvuldiging aanduidende telwoorden en proportionele of relatieve aantallen, als bijvoegelijk naamwoord, kunnen voor of achter het zelfstandig naamwoord waar ze bij horen komen. Met name de rangtelwoorden die een titel van een koning, patriarch of paus weergeven evenals hoofdstukken of scenes in een toneelstuk of film: George II - «Ο Γεώργιος ο Δεύτερος», Hoofdstuk 5 - «Κεφάλαιο Πέμπτο», Scene 3 - «Σκηνή Τρίτη».

De onzijdige vormen van de rangtelwoorden worden ook gebruikt om delen weer te geven die gewoonlijk bestaan uit een bepaald lidwoord + een hoofdtelwoord + een rangtelwoord, mogelijk gevolgd door een bijzin in de 2de naamval.

Enkele voorbeelden met de rangtelwoorden
ελληνικά ολλανδικά
Η πρώτη ημέρα του μήνα. De eerste dag van de maand
Η πέμπτη μέρα της εβδομάδας είναι η Παρασκευή. De vijfde dag van de week is vrijdag.
Το ένα τέταρτο του κιλού είναι δυόμισι ουγγιές. Een kwart van een kilo is tweeënhalf ons.
Τα τρία πέμπτα της χώρας ήταν κάτω από νερό. Drievijfde van het land stond onder water.
Πανδίονος ο Δεύτερος ήταν ένας θρυλικός βασιλιάς της Αθήνας. Pandion de Tweede was een legendarische koning van Athene.
Μένει στο δεύτερο τετράγωνο πιο κάτω. Hij woont in het tweede blok helemaal beneden.
Το συνάντηση ορίστηκε για την τρίτη δεκάτου. De bijeenkomst was geregeld op de derde van de tiende (oktober).
Το συνέρδριο θα λάβει χώρα τη δεκάτη Ιανουαρίου. De conventie vindt plaats de tiende januari.
Η Παρασκευή το δέκατο τρίτο είναι η πιο άτυχη ημέρα. Vrijdag de dertiende is de meest ongelukkige dag.
Ήταν ο επισκέπτης εκατομμυριοστός του γεγονότος. Hij was de miljoenste bezoeker van het evenement.
Ένα χιλιοστογραμμομόρια είναι το χιλιοστό μέρος ενός μορίου. Een mmol is het duizendste deel van een molecuul.

De meeste telwoorden gaan gewoonlijk vooraf aan het zelfstandig naamwoord of aan een bijvoegelijk naamwoord als dat aanwezig is. Als een hoofdtelwoord en een rangtelwoord samen voorafgaan aan een naamwoord, dan heeft het hoofdtelwoord gewoonlijk voorrang op het rangtelwoord, ofschoon het andersom ook mogelijk is.

Οι δύο πρώτοι διαγωνιζόμενοι κερδίσουν κάτι. De eerste twee deelnemers winnen iets.
Τα τρία τελευταία τραπέζια είναι κατειλημμένα. De laatste drie tafels zijn bezet.

Paren van hoofdtelwoorden kunnen op twee verschillende manieren weergegeven worden. Hetzelfde telwoord herhaald betekent bv. een voor een, twee bij twee etc. Verschillende telwoorden drukken een schatting uit, ofschoon in zulke uitdrukkingen de verbuigbare telwoorden zich naar geslacht, aantal en naamval, van het zelfstandige naamwoord waar ze bij horen, moeten schikken. Vandaar kan in geval van een zelfstandig naamwoord in het meervoud, als alternatief, het woordje «κάνα» aan het telwoord voorafgaan.

Ήρθαν ένα ένα Zij kwamen een voor een.
Ήρθαν μία δύο φίλες μου (ook: κάνα δύο φίλες μου). Een of twee van mijn (vrwl.) vrienden kwamen.
Θα μείνω τρεις τέσσερις μήνες εκεί Ik blijf er twee of drie jaar

Bij het weergeven van uren en data wordt de vrouwelijke vorm enkelvoud van de hoofdtelwoorden gebruikt, behalve bij de eerste van de maand, wordt het vrouwelijke rangtelwoord in het enkelvoud gebruikt. De jaren worden weergegeven met hoofdtelwoorden, gewoonlijk in de onzijdige vorm enkelvoud van het bepaalde lidwoord.

είναι τέσσερις η ώρα het is vier uur
στις τρεις om drie uur
την πρώτη του Σεπτεμβρίου op de eerste september
Γεννήθηκα το χίλια εννιακόσια σαράντα έξι Ik werd geboren in 1946.

Helften of halven worden als volg uitgedrukt:

 • Met behulp van «μισός», een bijvoegelijk naamwoord, dat samengaat met het item dat het wijzigt
ελληνικά ολλανδικά
Δώσε μου μισό μήλο! Geef me een halve appel!
Δώσε μου το μισό μήλο! Geef me de helft van de appel!
Δώσε μου τα μισά μήλα! Geef me de helft van de appels!
 • Als een half of een helft het naamwoord zinsdeel niet wijzigt wordt «το μισό», het onzijdige zelfstandige naamwoord, gebruikt
θα κρατάς το άλλο μισό; Ga je de andere helft bewaren?
Το μισό του λαού ψήφισε. De helft van het volk stemde.
 • Het Moderne Grieks heeft een speciale manier om een heel getal weer te geven, gevolgd door een half (getal)
aενάμισης τόνος anderhalve ton
bένα φορτίο ενάμιση τόνου een lading van anderhalve ton
aστη μιάμιση om half twee
bμια συνομιλία μιάμισης ώρας een gesprek van anderhalf uur.
aενάμισι κιλό anderhalve kilo
bένα μπουκάλι ενάμισι λίτρου een fles van anderhalve liter

N.B

Als anderhalf wordt gebruikt naast een zelfstandig naamwoord, dan wordt het verbogen als «ενάμισης» zoals in de eerste a-zin. Het is de 1ste naamval van het mannelijke geslacht, want het zelfstandig naamwoord is «ο τόνος». Voor de 2de en 4de naamvallen wordt dat «ενάμιση». Gebruiken we anderhalf met een zelfstandig naamwoord van het vrouwelijke geslacht, dan wordt «μιάμιση» gebruikt voor de 1ste en 4de naamvallen en «μιάμισης» voor de 2de naamval. In alle onzijdige naamvallen wordt «ενάμισι» gebruikt. Deze vormen zijn in het enkelvoud en een begeleidend enkelvoudig zelfstandig naamwoord wordt hierdoor gewijzigd.

Nog een paar voorbeelden met de meervoudsvormen, zoals tweeënhalf, drieënhalf, vierenhalf etc. :

 • drieënhalf en vierenhalf onderscheiden zich niet in naamval maar wel in geslacht
aδυόμισι τόνοι twee en een halve ton
bένα φορτίο δυόμισι τόνων een lading van twee en een halve ton
aτρεισήμισι τόνοι drie en een halve ton
bένα φορτίο τρεισήμισι τόνων een lading van drie en een halve ton
aτριάμισι κιλά drie en een halve kilo
bένα κομμάτι τυρί τριάμισι κιλά een stuk kaas van drie en een halve kilo.
aτεσσερισήμισι ουγγιές vier en een half ons
bένα σακουλάκι τεσσερισήμισι ουγγιών een zakje van vier en een half ons
aτεσσεράμισι λίτρα vier en een halve liter
bένα μπουκάλι τεσσεράμισι λίτρων een fles van vier en een halve liter
aδωδεκάμισι χιλιόμετρα twaalf en een halve kilometer
bΜια απόσταση δωδεκάμισι χιλιομέτρων. Een afstand van twaalf en een halve kilometer.

Zoals ook uit bovenstaande zinnen duidelijk wordt, onderscheiden de vormen «τρεισήμισι» en «τεσσερηήμισι» zich voor het mannelijke en vrouwelijke geslacht en «τριάμισι» en «τεσσεράμισι» voor het onzijdige geslacht, maar niet in de naamvallen. Hetzelfde geldt voor de vormen dertien en een half «δεκατρεισήμισι» en veertien en een half «δεκατεσσερήμισι»

De andere vormen zoals «δυόμισι», «πεντέμισι», «εξήμισι», «εφτάμισι», «οχτώμισι», «εννιάμισι», «δεκάμισι», «ενδεκάμισι», «δωδεκάμισι» zijn onverbuigbaar, evenals de rest van de vormen zoals «δεκαπεντέμισι», «δεκαεξήμισι» etc.

Alle vormen wijzigen dus het meervoud van het zelfstandig naamwoord, behalve «ενάμισης» als het gebruikt wordt in de 1ste naamval mannelijk.


Alternatief kan de constructie telwoord + «και μισός» gebruikt worden met alle telwoorden:

 • ένας τόνος και μισός - anderhalve ton
 • μία ώρα και μισή - anderhalf uur
 • στη μία και μισή - om half twee

Als er sprake is van de bij * genoemde vermenigvuldiging (begin pagina) dan hebben we te maken met de woorden enkel «απλός» (ook simpel), dubbel - «διπλός» etc.

Het woord «μονός» hoort hier ook bij en wordt wel gebruikt voor bedden en hotelkamers:

 • ένα απλό εισιτήριο - een enkele reis (kaartje)
 • ένα μονό δωμάτιο - een eenpersoonskamer
 • ένα διπλό κρεβάτι - een dubbel bed

Deze woorden krijgen het achtervoegsel «-πλός» en worden vervoegd als een bijvoegelijk naamwoord op «-ός», «-ά» en «-ό»:

 • απλός - enkel
 • διπλός - dubbel
 • τριπλός - driedubbel
 • τετραπλός - vierdubbel
 • πενταπλός - vijfdubbel
 • εξαπλός - zesdubbel
 • etc.

N.B.: «πολλαπλός» betekent veelvuldig

** Proportionele of relatieve aantallen drukken uit hoeveel keer meer of minder een ding is t.o.v. het andere ding. Ze krijgen als uitgang «-πλάσιος» en worden ook vervoegd als de bijvoegelijke naamwoorden op «-ος», «-α» en «-ο»:

 • διπλάσιος - tweevoud
 • τριπλάσιος - drievoud
 • τετραπλάσιος - viervoud
 • δεκαπλάσιος - tienvoud
 • etc.
ελληνικά ολλανδικά
Σπίτι σου είναι διπλάσιο από το δικό μου. Jouw huis is tweemaal zo groot als het mijne.
Το δωμάτιο είναι διπλάσιο. De kamer is tweemaal zo groot.
Τρώω τα τριπλάσια. Ik eet drie keer zo veel.

N.B.: «πολλαπλάσιος» betekent vele malen zoveel

*** De collectieve aantallen zijn twee groepen vrouwelijke zelfstandige naamwoorden:

 • De eerste groep wordt gevormd met «-άδα» als achtervoegsel, voor een verzameling van een bepaald aantal:
 • η δυάδα - groep van twee (tweetal)
 • η τριάδα - groep van drie (drietal)
 • η τετράδα - groep van vier (viertal)
 • η πεντάδα - groep van vijf (vijftal)
 • η δωδεκάδα - dozijn
 • De tweede groep krijgt «-αριά» als achtervoegsel, voor een globale verzameling van een geschat aantal, terwijl deze gewoonlijk voorafgegaan wordt door de niet gedefinieerde bepaling «-καμιά»:
 • καμιά πενταριά - ongeveer vijf
 • καμιά δωδεκαριά - zowat een dozijn
 • καμιά εικοσαριά - twintig of zo

N.B.

«καμιά εκατοστή» is echter ongeveer honderd.

Het woord «ντουζίνα» wat ook dozijn betekent behoeft niet noodzakelijkerwijs te worden voorafgegaan door «-καμιά».

Er zijn twee alternatieve manieren om een plus weer te geven. Dit geldt ook voor een min, maar bij de min is er daarnaast nog een meer informele manier.

Bij de vermenigvuldiging worden de vrouwelijke telwoorden van de te vermenigvuldigde getallen gebruikt, al dan niet vergezeld van een vrouwelijke lidwoord.

Als alternatief kunnende onzijdige vormen gebruikt worden, al dan niet met het woordje «επί». Voor alle acties kan «ίσον» eventueel weggelaten worden.

Bij een deling wordt het woordje «διά» gebruikt en is de alternatieve manier met het voorzetsel «σε», in combinatie met het bepaalde lidwoord, dat aan het te delen getal voorafgaat.

 • 2 + 4 = 6 - δύο και of συν τέσσερις [ίσον] έξι
 • 6 - 4 = 2 - έξι πλην of μείον τέσσερις of τέσσερις από έξι [ίσον] δύο
 • 4 x 3 = 12 - τέσσερις οι τρεις of τέσσερα [επί] τρία [ίσον] δώδεκα
 • 30 : 3 = 10 - τριάντα διά τρία of το τρία στο τριάντα [ίσον] δέκα

Bij het weergeven van oppervlakte maten wordt het woordje «επί» gebruikt:

 • ένα δωμάτιο τέσσερα επί πέντε - een kamer van vier bij vijf (meter)

Percentages worden uitgedrukt met het zinsdeel «τοις εκατό» - «επτά τοις εκατό» - 7 procent, of in de spreektal met «στα εκατό» - «επτά στα εκατό». Er zijn meerdere manieren om decimalen weer te geven:

 • De tiendelige eenheden van de valuta, zoals bv. 5,25, worden als volgt weergegeven
 • πέντε και είκοσι πέντε
 • Andere decimalen worden a.v. uitgedrukt:
 • πέντε είκοσι πέντε of πέντε κόμμα είκοσι πέντε

Telefoonnummers:

 • εξήντα τέσσερα έντεκα εξακόσια ογδόντα εννέα - 64 11 689

Deze nummers worden in tientallen of eenheden verdeeld. De laatste 3 getallen kunnen ook «έξι ογδόντα εννέα» - 6 89 worden.

De weergave van numerieke hoofdtelwoorden is in het Moderne Grieks zoals overal in Europa hetzelfde, met uitzondering van Groot Britannië. 1.000.000 is in het Grieks net als bij ons een miljoen.